Reclames / Retourneren

Levertijd

Bestellingen met minder dan 400 picknickboxen worden na ontvangst betaling binnen 24 uur overgedragen aan DPD. Sampleboxen worden via PostNL verzonden binnen 3 werkdagen. Omvat uw bestelling meer dan 400 picknickboxen dan zal deze eenmalig via speciaal transport op een pallet worden aangeboden binnen 5 werkdagen via Dachser.

Neem met ons contact op als u een spoedlevering nodig heeft.

 

Reclames / Retourneren

  1. De klant dient bij of onverwijld na levering te onderzoeken of de geleverde zaken c.q. de verrichte diensten aan de overeenkomst beantwoorden.
  2. De klant kan er geen beroep op doen dat geleverde zaken c.q. verrichte diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij dit onderzoek nalaat of Picknickbox niet binnen de hierna genoemde termijn van de gebreken schriftelijk in kennis heeft gesteld.
  3. Zichtbare gebreken dienen binnen vijf werkdagen na de aflevering c.q. na het verrichten van de betreffende diensten schriftelijk aan Picknickbox te worden gemeld.
  4. Verborgen gebreken dienen onmiddellijk nadat de klant ze heeft ontdekt, doch uiterlijk binnen twee maanden na levering van zaken c.q. verrichting van dienst schriftelijk te worden gemeld.
  5. Gereclameerde zaken mogen alleen aan Picknickbox worden teruggezonden met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Picknickbox. Retourzendingen dienen te zijn voorzien van de originele verpakking. Retourzending dient in alle gevallen volgens instructies van Picknickbox te geschieden. Picknickbox behoudt zich het recht voor te verlangen dat bedoelde zaken naar een door haar opgegeven adres worden gezonden.
  6. In geval van naar het oordeel van Picknickbox gegronde en naar behoren ingediende klachten is Picknickbox, zulks te harer keuze, rekening houdend met de belangen van de klant en de aard van de klacht, verplicht tot ofwel vervanging/omruiling van de geleverde zaken c.q. verrichte diensten ofwel verlening van een prijskorting.
  7. Het recht van reclame vervalt indien het afgeleverde zich niet meer in dezelfde staat bevindt als waarin het werd afgeleverd.
  8. Reclames over facturen dienen binnen vijf werkdagen na de datum van verzending van de factuur schriftelijk te worden ingediend.